Resetowanie hasła

Zawartość koszyka

0/0

Produkty: 0Sztuki: 0

 

 

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zamawiający, Klient, Kupujący - osoby korzystające z oferty Sklepu internetowego "chemexhome.eu" Sprzedający, Sprzedawca - Firma P.W. "KINGA"  ROMAN GRABOWSKI będąca właścicielem Sklepu internetowego " chemexhome.eu"

1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy firmy P.W. "KINGA"  ROMAN GRABOWSKI pod nazwą „chemexhome.eu”, w obrębie serwisu www. chemexhome.eu  reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". Wszelkie zmiany w Regulaminie będą dokonywane poprzez zamieszczenie ich w witrynie internetowej pod adresem http://www.chemexhome.eu. Data zamieszczenia ich jest terminem ich obowiązywania, o ile nie zostanie ustalona inna data aktywacji zmian. W przypadku zamówień potwierdzonych (czyli będących w toku) zmiany zapisów w Regulaminie bez osobnych zastrzeżeń ich nie dotyczą.

2. Właścicielem sklepu umieszczonego w witrynie internetowej http://www.chemexhome.eu jest firma P.W. "KINGA"  ROMAN GRABOWSKI, ul. Lipowa 13, 26-200 Końskie, NIP: 772-106-97-35, regon 291222338, rachunek bankowy: Bank BGŻ., numer rachunku 16 2030 0045 1110 0000 0163 6110.

PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

3. Sklep „chemexhome.eu”, będący własnością firmy P.W. "KINGA"  ROMAN GRABOWSKI, umożliwia dokonywanie zakupów zorganizowanych przez firmę P.W. "KINGA"  ROMAN GRABOWSKI za pośrednictwem witryny internetowej http://www.chemexhome.eu , zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4. W sklepie „chemexhome.eu” firmy P.W. "KINGA"  ROMAN GRABOWSKI zakupów można dokonywać za pośrednictwem sieci Internet. Do korzystania z oferty sklepu „chemexhome.eu” firmy P.W. "KINGA"  ROMAN GRABOWSKI upoważnione są wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie czynności podjęte przez osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych w sklepie „chemexhome.eu” firmy P.W. "KINGA"  ROMAN GRABOWSKI uważa się za nieważne.

5. Warunkiem dokonywania zamówień jest wypełnienie formularza zamówieniowego pojawiającego się w momencie próby wysłania zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków lub przesłanie wiadomości e-mail zawierających wszystkie dane dotyczące zamawiającego (w formularzu są to pola opisane kolorem czerwonym) oraz zamawianych wyrobów.

6. Wysyłający ze sklepu internetowego „chemexhome.eu” zamówienie oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania, co potwierdzają w momencie wypełnienia formularza zamówieniowego. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu firma P.W. "KINGA"  ROMAN GRABOWSKI będąca właścicielem sklepu „chemexhome.eu” jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.

7. Złożenie zamówienia lub wysłanie ze stron sklepu internetowego „chemexhome.eu” zamieszczonych w witrynie internetowej http://www.chemexhome.eu zapytania, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie podanych w formularzu lub wiadomości elektronicznej danych, w szczególności adresu e-mail.

8. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon zostanie wykorzystany do realizacji umowy (głównie celem potwierdzenia złożonego zamówienia). Podane numery telefonu zostają również udostępniane kurierowi firmy kurierskiej realizującej przesyłkę w celu ułatwienia kontaktu z Klientem w wypadku trudności z dostarczeniem przesyłki na wskazany przez Zamawiającego adres.

9. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go na wskazany adres e-mail sklepu „chemexhome.eu”.

10. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących przesłanych formularzy, jak również okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma P.W. "KINGA"  ROMAN GRABOWSKI zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówień lub anulowania zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

11. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego (znajdującego się w miejscu, gdzie ma zostać dostarczony zakupiony towar) oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia. W przypadku braku telefonu stacjonarnego w miejscu zamieszkania firma P.W. "KINGA"  ROMAN GRABOWSKI sklep „chemexhome.eu” dopuszcza możliwość podania numeru telefonu służbowego lub telefonu komórkowego.

12. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane.

13. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

14. Każde zamówienie jest potwierdzane dwuetapowo: Etap I to potwierdzenie zamówienia w przeciągu 24 godzin od chwili jego wpłynięcia (potwierdzenia dokonuje pracownik sklepu „chemexhome.eu” za pośrednictwem poczty elektronicznej). W wysyłanym potwierdzeniu firma P.W. "KINGA"  ROMAN GRABOWSKI sklep „chemexhome.eu” zobowiązuje się do podania orientacyjnego terminu realizacji zamówienia. Aby potwierdzić złożone zamówienie w I etapie niezbędne jest zwrotne odesłanie otrzymanej wiadomości na wskazany w potwierdzeniu adres e-mail sklepu „chemexhome.eu” zgodnie z zawartą w potwierdzeniu informacją. Tak dokonane przez Zamawiającego potwierdzenie musi zawierać informację o akceptacji warunków realizacji zamówienia lub jego anulowaniu. Przesłany e-mail zwrotny zostanie przekazany do weryfikacji - upoważniony pracownik potwierdzi osobę Klienta oraz treść złożonego zamówienia najpóźniej następnego dnia roboczego od momentu wpłynięcia informacji do sklepu „chemexhome.eu” (etap II). Telefoniczne potwierdzenie jest konieczne w przypadku zamówień o wartości powyżej 3000 PLN.

15. Zamówienie potwierdzone w II etapie może zostać anulowane przez Klienta zgodnie z postanowieniami punktów 34-35 niniejszego Regulaminu. Za moment zawarcia umowy przyjmuje się termin dokonania ustaleń pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, a ustaloną cenę za wiążącą - z zastrzeżeniem wstrzymania realizacji z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

16. W przypadku niemożności potwierdzenia zamówienia w I etapie w terminie wymienionym w punkcie 14 niniejszego Regulaminu, termin potwierdzenia zamówienia zostaje przedłużony do dwóch dni roboczych. W przypadku niemożności telefonicznego potwierdzenia zamówienia termin wymieniony w punkcie 14 zostaje przedłużony o kolejne 2 dni robocze. W przypadku dalszej niemożności uzyskania potwierdzenia, złożone zamówienie zostanie anulowane.

17. Zamówione towary są dostarczane do Klienta poprzez przedstawiciela firmy spedycyjnej.

18. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. Nie może być to jednak adres inny niż ten, gdzie zamówienie będzie potwierdzane.

19. Rozliczenie transakcji może nastąpić w następujący sposób:

- zapłata przelewem na wskazane konto Sprzedawcy przed wysyłką zamówionego towaru,

- zapłata gotówką w momencie odbioru towaru.

Wyboru formy płatności dokonuje Kupujący wypełniając odpowiednie pole w formularzu zamówienia.

20. W przypadku płatności gotówką w momencie dostawy formalności związane z całkowitym rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy kurierskiej.

21. W przypadku płatności gotówką pieniądze za zakupiony towar po uprzednim pokwitowaniu odbioru, należy przekazać dostarczycielowi.

22. Termin wysyłki zamówionych towarów wynosi od 2 do 14 dni od momentu potwierdzenia zamówienia w II etapie, o ile podczas procedury potwierdzania między Zamawiającym a sklepem „chemexhome.eu” nie nastąpią inne uzgodnienia.

23. Termin dostawy jak i jej sposób będzie ustalany bezpośrednio z Klientem. Strony dopuszczają możliwość wskazania innego niż przewidziany w niniejszym Regulaminie sposobu dostawy lub miejsca odbioru.

24. Każde potwierdzone zamówienie Klienta obejmujące więcej niż jeden produkt traktowane jest jako całość i jest wysyłane na podany przez Klienta adres jedną partią (w zależności od zamówionych towarów może to stanowić więcej niż jedną paczkę). Firma P.W. "KINGA"  ROMAN GRABOWSKI sklep „chemexhome.eu” zastrzega sobie prawo do realizacji takich zamówień w osobnych partiach, po uprzednim uzgodnieniu szczegółów wysyłki z Klientem.

25. Strony dopuszczają potwierdzenie szczegółów realizacji zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej.

26. Firma P.W. "KINGA"  ROMAN GRABOWSKI sklep „chemexhome.eu” wystawia dokumenty sprzedaży - dowody zakupu (paragon fiskalny). W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swoim żądaniu nie później niż 7-go dnia od daty wystawienia paragonu fiskalnego,  odesłać oryginał paragonu Sprzedającemu oraz podać dane adresowe niezbędne do wystawienia faktury. Firma P.W. "KINGA"  ROMAN GRABOWSKI jest płatnikiem VAT. Wysyłając zamówienie Kupujący wyraża jednorazową zgodę na wystawienie faktury VAT bez swojego podpisu.

OFERTA SKLEPU „chemexhome.eu”

27. Wszystkie ceny podawane na stronach sklepu „chemexhome.eu” są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. W takich przypadkach firma P.W. "KINGA"  ROMAN GRABOWSKI sklep „chemexhome.eu” zobowiązuje się do poinformowania Klienta niezwłocznie o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana za nie zawartą. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone.

28. Firma P.W. "KINGA"  ROMAN GRABOWSKI sklep „chemexhome.eu” zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, jak również możliwość zamieszczenia czasowo zdjęć produktu o parametrach zbliżonych do rzeczywistych parametrów występujących w opisie produktu (w przypadku różnicy kolorów, konstrukcji wewnętrznej). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności zdjęcia z opisem Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania o tym Klienta w opisie produktu na stronie www.chemexhome.eu lub w trakcie korespondencji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKOŚĆ WYROBÓW

29. Zgodnie z obowiązującym prawem konsumenckim, zakupione i dostarczone towary są objęte 2-letnim okresem odpowiedzialności Sprzedającego za zgodność towaru z umową handlową.

30. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z biurem firmy P.W. "KINGA"  ROMAN GRABOWSKI sklep „chemexhome.eu”. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemne przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego do jednego z ww. podmiotów wraz z dowodem zakupu. Gabaryty produktów, które powinny być dostarczane do Sprzedającego lub Producenta jednocześnie ze zgłoszeniem reklamacyjnym określają odrębne przepisy.

31. W momencie odbioru przesyłki, po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela.

32. W razie stwierdzenia uszkodzenia opakowania zewnętrznego przesyłki, Kupujący powinien  dokonać oględzin towaru znajdującego się wewnątrz opakowania w obecności przewoźnika. W razie stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia towaru w obecności przewoźnika powinien zostać spisany protokół szkody zawierający opis stwierdzonych wad mechanicznych.

33. W przypadku wykorzystania prawa do odstąpienia Klienta od umowy bez podania przyczyn, Klient jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia na piśmie do siedziby firmy P.W. "KINGA"  ROMAN GRABOWSKI będącej właścicielem sklepu internetowego „chemexhome.eu”, w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty dostarczenia do Kupującego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

- świadczenia stron ulegają w przypadku rozwiązania umowy zwrotowi w stanie niezmienionym, z zastrzeżeniem punktu 34,

- w przypadku stwierdzenia naruszeń umowa nie zostaje rozwiązana a przedmiot nie podlega zwrotowi,

- zwrot towaru odbywa się na koszt Sprzedającego, przy pomocy firmy spedycyjnej wskazanej przez Sprzedajacego

 

34. Świadczenia stron, wymienione w punkcie 33., ulegają pełnemu zwrotowi w przypadku gdy Kupujący nie rozpoczął procesu użytkowania dostarczonego wyrobu. W przypadku zwrotu przez kupującego produktu, którego użytkowanie zostało rozpoczęte, Sprzedający zastrzega sobie prawo do potrącenia kwoty kary umownej z tytułu rozpoczęcia użytkowania produktu adekwatnego do zmniejszenia wartości dostarczonego produktu.

35. Klient poprzez przyjęcie przesłanej przesyłki oświadcza, iż w brzmieniu punktów 33-34 niniejszego Regulaminu, został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia. Za moment zawarcia umowy uważa się datę dostarczenia zakupionego produktu.

36. Sklep „chemexhome.eu” zobowiązuje się do realizacji złożonego zamówienia w terminie do 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia w II etapie procedury składania zamówień. W wyjątkowych przypadkach powyższy termin realizacji może ulec zmianie, na zasadzie konsensusu pomiędzy stronami.

37. Firma P.W. "KINGA"  ROMAN GRABOWSKI sklep „chemexhome.eu” zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci sklepu „chemexhome.eu” mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

38. Opinie i pytania dotyczące pracy sklepu „chemexhome.eu” prosimy przesyłać pisemnie na adres siedziby firmy P.W. "KINGA"  ROMAN GRABOWSKI lub pod adres poczty elektronicznej: sklep@tapiso.eu

39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

40. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu